Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή