Οι Βασικοί Στόχοι του Σ.Ε.Λ.Π.Ε.

Η συνένωση των δυνάμεων του ελληνικού λιανικού Εμπορίου σε ένα κοινό φορέα εκπροσώπησης και η ενεργός συμμετοχή στον κοινωνικό διάλογο.

Η ανάπτυξη του Ελληνικού αλλά και του διασυνοριακού Εμπορίου.

Η συμβολή στη δημιουργία ευνοϊκού και σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος.

Η απελευθέρωση των αγορών από ρυθμίσεις που δημιουργούν στρεβλώσεις στον ελεύθερο ανταγωνισμό.

Η εξυπηρέτηση, η σωστή ενημέρωση και η προστασία των καταναλωτών.

Η ανάληψη πρωτοβουλιών για άμεση επίλυση προβλημάτων και η αντιμετώπιση των αναγκών των επιχειρήσεων-μελών.

Η δημιουργία από την πολιτεία ενός πλαισίου αρχών και κανόνων που να διέπουν και να καθορίζουν το περίγραμμα όπου εντός αυτού θα κινηθούν ελεύθερα επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και καταναλωτές για να διαμορφώνουν τις σχέσεις που θα διέπουν την συνεργασία τους.

Ο διάλογος με τις κυβερνητικές αρχές και τους αρμοδίους φορείς εξουσίας ώστε να διαμορφώνονται προτάσεις και να προωθούνται ενέργειες που αφορούν τον κλάδο του λιανικού εμπορίου και των υπηρεσιών.

Ο ΣΕΛΠΕ φιλοδοξεί να είναι σύμβουλος της κυβέρνησης σε θέματα λειτουργίας των αγορών συμβάλλοντας έτσι στην επίλυση των διαφόρων θεμάτων τα οποία προκύπτουν μέσω συναινετικών διαδικασιών.