Σημείωμα αναφορικά με τη Σχεδιαζόμενη Τροποποίηση και Αναθεώρηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών»

Εμφανίσεις: 4808

 ΠΡΟΣ: YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΥΠΟΨΗ: Υφυπουργού κ. Γιάννη Παπαθανασίου
 N. Ψυχικό, 29 Σεπτεμβρίου 2006
 

 

ΘΕΜΑ: ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» 

 

Η μακρά περίοδος εφαρμογής του νόμου 2190/1920, χωρίς να έχει υποστεί ιδιαίτερες μεταρρυθμίσεις, έχει συντείνει στην σώρευση εμπειρίας τόσο από τους ιδιώτες – επαγγελματίες όσο και από τους νομικούς στον χειρισμό και την ερμηνεία των διατάξεων που διέπουν την συγκεκριμένη εταιρική μορφή. Λόγω όμως της μακράς αυτής περιόδου εφαρμογής του νόμου είναι επιτακτική σήμερα η ανάγκη πραγματοποίησης ευρέων και ειδικών τροποποιήσεων. Τόσο ο εκσυγχρονισμός του τρόπου εποπτείας και ελέγχου των εταιριών αυτών από την Δημόσια Διοίκηση και τους τρίτους, που συναλλάσσονται μαζί τους, όσο και η προσέγγιση του πλαισίου σύστασης και λειτουργίας τους με αυτό των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών, μπορεί να συμβάλει στην προσέλκυση νέων επενδύσεων και την λειτουργία πλέον οργανωμένων επιχειρηματικών μονάδων με την επιλογή μίας εταιρικής μορφής που παρέχει αρκετά εχέγγυα ασφάλειας συναλλαγών καθώς και η δημιουργία ενός ευέλικτου πλαισίου που θα επιτρέπει την ανεμπόδιστη ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης. 

 Η επιλογή βέβαια της πραγματοποίησης τροποποιήσεων θα πρέπει να είναι σε τέτοια έκταση που να συνταυτίζονται αυτές με τις πραγματικές ανάγκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα μας. Ενδεχομένως η πραγματοποίηση μίας πιο γενναίας τροποποίησης, η οποία θα συμπεριλάμβανε το σύνολο των προς εναρμόνιση προβλεπόμενων κοινοτικών διατάξεων, θα εξυπηρετούσε σε επίπεδο τεχνικό – ρυθμιστικό, καθώς η διαβούλευση θα αφορούσε την συνολική ρυθμιστική εικόνα του νέου τρόπου λειτουργίας των ανωνύμων εταιρειών στην Κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά. Η κατάτμηση των ρυθμιστικών παρεμβάσεων αφαιρεί από τους παρεμβαίνοντες διοικούμενους τη δυνατότητα συνολικής αξιολόγησης των σχεδιαζόμενων ρυθμίσεων και τις εμφανίζει ως προιόν ανάγκης και όχι επιλογής.  

 Με τη λογική της αναμενόμενης πραγματοποίησης επιπρόσθετων ρυθμιστικών αλλαγών και παρεμβάσεων δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί εξόχως σημαντική η δραστική μείωση της διοικητικής παρέμβασης στη σύσταση και τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών. Τούτο βέβαια με την προϋπόθεση ότι οι κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθησόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για την δημιουργία του Μητρώου εταιρειών και την διοικητική διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων σύστασης και τροποποίησης θα πραγματοποιηθούν και θα σχεδιασθούν κατά τρόπο ώστε να μην αντικατασταθεί ένα σύστημα διοικητικής διαχείρισης με ένα νέο, αλλά να πραγματοποιηθεί πραγματική αποδέσμευση της ανώνυμης εταιρείας από την δημόσια εποπτεία.  

 Το ίδιο ισχύει και για τις επερχόμενες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των ανωνύμων εταιρειών. Ενώ οι σχεδιαζόμενες τροποποιήσεις κινούνται προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης της λειτουργίας των επιχειρήσεων και προσεγγίζουν τον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας των επιχειρηματιών και των εταιρικών στελεχών (π.χ. πραγματοποίηση συνεδριάσεων διοικητικών συμβουλίων με τηλεδιάσκεψη), οι διατυπώσεις που θα εξασφαλίζουν το περιεχόμενο εφαρμογής και αποτελούν αντικείμενο μεταγενέστερης ρύθμισης, οφείλουν να κινούνται ομοίως στο ίδιο πνεύμα απλοποίησης. Σε αντίθετη περίπτωση διακυβεύεται η αντικατάσταση ενός δυσλειτουργικού συστήματος από ένα νέο. 

 Ως θετικές και σημαντικές για την λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών στην πράξη αξιολογούνται οι παρεμβάσεις στα άρθρα 16α και 23α για την χρηματοδότηση των εταιρειών, στο άρθρο 29 ιδίως για την ρύθμιση της απαρτίας των γενικών συνελεύσεων εισηγμένων εταιρειών. Εν αντιθέσει οι τροποποιήσεις των άρθρων 35α, 35β, και 35γ, που αποτέλεσαν αντικείμενο θεωρητικής και νομολογιακής αντιπαράθεσης διευκρινίζονται μεν κατά διατύπωση, πλην όμως συνδυάζονται με την εξαιρετική μείωση του ποσοστού των μετόχων που δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση απόφασης γενικής συνελεύσεως (που προτείνεται στο 1/100 του μετοχικού κεφαλαίου). Ο νόμος 2190 ως έχει είναι πράγματι ελλιπής όσον αφορά την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων και οι τροποποιήσεις που ενισχύουν τα δικαιώματα της μειοψηφίας είναι εξαιρετικά σημαντικές. Πλην όμως η χορήγηση ενός τόσο ισχυρού δικαιώματος που άπτεται της ουσίας των εταιρικών σχέσεων όπως η ακύρωση αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως, σε ένα τόσο μικρό ποσοστό δεν μπορεί να θεωρηθεί αιτιολογημένη, ειδικότερα μάλιστα όταν το ίδιο ποσοστό δεν απαντάται σε κανένα άλλο από τα προτεινόμενα προς τροποποίηση άρθρα.  

Η προτεινόμενη τροποποίηση φαίνεται ότι προσβλέπει όχι μόνο στην ευθύνη των μετόχων για την ακρίβεια των δηλώσεών τους αναφορικά με την σύσταση και την τήρηση των διατυπώσεων λειτουργίας (καθιερώνοντας για πρώτη φορά σχετικό άρθρο) των εταιριών, αλλά προσβλέπει στην ενεργή παρακολούθηση της λειτουργίας των εταιριών από τρίτους συναλλασσόμενους με αυτή. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται η διαδικασία διατύπωσης ενστάσεων, που οδηγεί την διοίκηση της εταιρείας στην διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας για την διευκρίνισή τους. 

Αναφορικά δε με την δυνατότητα τροποποίησης υφιστάμενων καταστατικών, σε προσαρμογή προς τις επιλογές που εισάγονται με τον τροποποιημένο νόμο είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν με ασφάλεια να πραγματοποιηθούν αν δεν ολοκληρωθεί το σύνολο του δευτερογενούς νομοθετικού πλαισίου και δεν ολοκληρωθούν οι τροποποιήσεις λοιπών νομοθετικών ρυθμίσεων. Οι αλλαγές λοιπόν που θα σχεδιαστούν γύρω από την εισαγωγή νέων θεσμών πρέπει να εμπνέονται αναγκαίως από το πνεύμα της σχεδιαζόμενης τροποποίησης, που είναι η απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών και κανόνων.  

Οι ευχές που εξέφρασε η ίδια η επιτροπή Αναμόρφωσης του 2190 στο κλείσιμο του εισηγητικού της σημειώματος, αποτελούν αναγκαιότητα για την ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμόρφωσης του νόμου. Ομοίως η ταχεία έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση προβλεπόμενης προς έκδοση νομοθεσίας είναι σημαντική για την ορθή λειτουργία των τροποποιήσεων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της καθυστέρησης εισαγωγής των τροποποιήσεων του 2190 μέχρι την ολοκλήρωση της νομοθετικής τροποποίησης του δευτερογενούς πλαισίου και την δημιουργία των διοικητικών υποδομών που θα υποδεχθούν τους νέους θεσμούς.  

Με την ανωτέρω παρέμβασή μας θα θέλαμε να επαναβεβαιώσουμε την σταθερή μας θέση για ουσιαστική και εποικοδομητική συνεργασία με το Υπουργείο σας προς αμοιβαίο όφελος. 

 

 


Με εκτίμηση

Για το ΣΕΛΠΕ

Μακρής Αντώνιος
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος