Δελτίο Τύπου για τις τριγωνικές συναλλαγές

Εμφανίσεις: 7011

Ν. Ψυχικό, 26/3/2015

 

Η επιβολή προκαταβολής φόρου 26%, επί της αξίας τιμολογίων, σε επιχειρήσεις που εισάγουν από χώρες μη συνεργαζόμενες φορολογικά ή με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, θεωρεί όλους τους επιχειρηματίες ενόχους μέχρι να αποδείξουν ότι δεν πρόκειται περί τριγωνικής αλλά περί πραγματικής συναλλαγής.

Ως εκ τούτου, η φορολόγηση με 26%, πέραν της καχυποψίας απέναντι στην επιχειρηματικότητα, θα έχει και δραματικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και συγκεκριμένα: 

1. Θα δημιουργήσει πρόβλημα στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που  δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα  με έδρα την Ελλάδα και των επιχειρήσεων  που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με έδρα σε χώρες εξαιρούμενες του φόρου 26% .   Στην πρώτη περίπτωση η επιχείρηση με έδρα την Ελλάδα υποχρεούται, κατά την εισαγωγή από χώρα μη εξαιρούμενη, στην προκαταβολή φόρου 26% (πχ Βουλγαρία ) ενώ στη δεύτερη περίπτωση  η επιχείρηση με έδρα εκτός Ελλάδος, επειδή εισάγει από χώρα εξαιρούμενη του φόρου ( πχ Ιταλία ) , δεν υποχρεούται στην καταβολή φόρου 26% παρά το ότι παράγει στην ίδια μη εξαιρούμενη του φόρου χώρα (πχ Βουλγαρία).

Συνέπεια των ανωτέρω θα είναι η αύξηση των μεριδίων στην ελληνική αγορά των εταιρειών που έχουν έδρα εκτός Ελλάδος μειώνοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει στην απασχόληση.

2. Θα οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις που έχουν έδρα εντός Ελλάδος να μεταφέρουν την έδρα και τα logisticsτους σε χώρες  οι οποίες εξαιρούνται της προκαταβολής φόρου 26%  με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της εσωτερικής απασχόλησης καθώς και την απώλεια των αντίστοιχων φόρων επί των κερδών που θα αποδίδονταν στο ελληνικό δημόσιο αποδιδόμενοι  πλέον στο κράτος της νέας έδρας της επιχείρησης.

Όλα τα ανωτέρω βέβαια θα έχουν σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση της  ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της απασχόλησης των οικονομικά ισχυρών και εξαιρουμένων της φορολογίας χωρών της Ευρώπης (πχ Γερμάνια, Ιταλία, Γαλλία κλπ) σε βάρος των οικονομικά ασθενέστερων, μη εξαιρουμένων του φόρου χωρών χαμηλού κόστους παραγωγής της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος. 

Ο ΣΕΛΠΕ τάσσεται υπέρ της φορολογικής δίωξης   των τριγωνικών συναλλαγών με αυστηρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τους ενόχους. Δεν μπορεί όμως λόγω αδυναμίας των φοροελεγκτικών αρχών να συλλάβουν τις τριγωνικές συναλλαγές να καταβάλλεται παρακρατούμενος φόρος ιδιαίτερα υψηλός από όλες τις εισαγωγικές επιχειρήσεις , κάτι που σε συνδυασμό με την καθυστέρηση απόδειξης της γνησιότητας της συναλλαγής αλλά και της αποδεδειγμένης αδυναμίας του κράτους να επιστρέψει φόρους και οφειλές στους ιδιώτες , θα επιτείνει την χρηματοπιστωτική ασφυξία και την ρευστότητα στην πραγματική οικονομία και θα έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση των διατεθειμένων εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά και την αυτόματη ανατίμηση των υπαρχόντων εις βάρος του Έλληνα καταναλωτή-πολίτη.

Ως εκ τούτου ο ΣΕΛΠΕ προτείνει

1,- για κάθε εισαγωγή από τις επίδικες χώρες να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του εισαγωγέα ότι το τιμολόγιο δεν είναι προϊόν διαχείρισης μέσω τριγωνικής σχέσης. 

2.- Ταυτόχρονα να δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας, από την οποία λαμβάνεται το τιμολόγιο, για έλεγχο σε συνεργασία με τις φορολογικές αρχές της χώρας εξαγωγής

Σε περίπτωση που πληρούνται  οι δυο παραπάνω προϋποθέσεις να μην προκαταβάλλεται  ο φόρος του 26%.     

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι σε περίπτωση εφαρμογής της διάταξης του νόμου περί προκαταβολής φόρου 26% υπάρχει το ενδεχόμενο της επιβολής αντίστοιχων περιοριστικών μέτρων στο τουριστικό ρεύμα προς τη χώρα μας καθώς και αντίστοιχων μέτρων στο εισαγωγικό εμπόριο προϊόντων από την Ελλάδα, από χώρες οι οποίες θίγονται από την εν λόγω διάταξη.

Σε διαφορετική περίπτωση η μέθοδος που επιλέγεται της διπλής φορολόγησης για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω των τριγωνικών συναλλαγών θα αποβεί μοιραία για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι οποίες δίνουν σήμερα ένα δύσκολο αγώνα επιβίωσης.