Ανακοίνωση - Απόφαση για Καταστήματα STOCK & OUTLET

Εμφανίσεις: 8817

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ /12/2005
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. Α4/
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος ΑΠΟΦΑΣΗ
Ταχ. Κώδικας: 101 81 ΩΣ Π.Δ.
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο: 210 3843326
FAX : 210 3842642

ΘΕΜΑ : «Καταστήματα STOCK & OUTLET»


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.1558/85 ¨Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα"
2. Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 38/Α/14-3-97) "Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης".
3. Το Π.Δ. 121/2004 “Διορισμός Υπουργού & Υφυπουργού” (ΦΕΚ 84/A/10-3-2004) "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης".
4. Το άρθρο 70 της 14/89 Α.Δ.
5. Το Ν.Δ. 136/46 “Περί Αγορανομικού Κώδικα” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Το άρθρο 15 του Ν. 802/1978 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄) “Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης”.
7. Την ανάγκη προστασίας του θεσμού των εκπτώσεων προς όφελος του Καταναλωτή και λειτουργίας του υγιούς Ανταγωνισμού.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Χαρακτηρίζουμε :

α) Καταστήματα STOCK, τα καταστήματα τα οποία πωλούν λιανικά, αποθέματα προϊόντων παλαιών χρήσεων, ή εν γένει ελαττωματικά και τα οποία είτε είναι δικά τους, είτε τα έχουν προμηθευτεί από άλλες εμπορικές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις, και έχουν χαρακτηρισθεί ειδικότερα ως:

 αποθέματα προηγούμενων εμπορικών περιόδων (σεζόν)
 αποθέματα παλαιάς μόδας
 αποθέματα καταργημένων ή παλαιών, ή μη εμπορεύσιμων εμπορικών κωδικών
 αποθέματα παλαιών εμπορικών σειρών
 παλαιά εν γένει αποθέματα
 είδη ξεπερασμένης τεχνολογίας και καταναλωτικών συνηθειών
 είδη ελαττωματικά

β) Καταστήματα OUTLET, τα καταστήματα ή τα πρατήρια λιανικής πώλησης που έχουν οι εμπορικές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και από τα οποία διατίθενται λιανικά τα προϊόντα τους, τα οποία όμως είναι:

 αποθέματα προηγούμενων εμπορικών περιόδων (σεζόν)
 αποθέματα παλαιάς μόδας
 αποθέματα καταργημένων ή παλαιών, ή μη εμπορεύσιμων εμπορικών κωδικών
 αποθέματα παλαιών εμπορικών σειρών
 παλαιά εν γένει αποθέματα
 είδη ξεπερασμένης τεχνολογίας και καταναλωτικών συνηθειών
 είδη ελαττωματικά

2. Τα χαρακτηριζόμενα καταστήματα ως STOCK ή OUTLET, για να λειτουργήσουν θα πρέπει να πληρούν και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να έχουν άδεια λειτουργίας και έναρξης εργασιών, ως καταστήματα STOCK, ή ως καταστήματα OUTLET, απαραίτητα από τις κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

β) Να έχουν εγγραφεί στα κατά τόπους αρμόδια επιμελητήρια, ως ιδιαίτερες επιχειρήσεις STOCK ή OUTLET.

3. Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET δεν μπορούν να πραγματοποιούν εκπτώσεις και προσφορές, όπως προβλέπεται για τα καταστήματα των λοιπών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 15 του Ν. 802/1978, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του Ν. 3377/2005.

4. Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET, για να μην παραπλανάται το καταναλωτικό κοινό, είναι υποχρεωμένα όπως, σε κάθε πραγματοποιούμενη διαφήμιση τους, επισημαίνουν, ότι τα είδη που διαθέτουν αποτελούν παλαιά αποθέματα, ή ελαττωματικά, κατά περίπτωση και στις πινακίδες, που προβλέπονται από τη ΑΔ 14/89 όπως ισχύει, αναγράφουν μόνο την συγκεκριμένη τιμή πώλησης αυτών, η οποία πρέπει υποχρεωτικά να είναι χαμηλότερη της κανονικής τιμής των.

5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 του Ν. 802/1978, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του Ν. 3377/2005.

Η Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της στον ημερήσιο τύπο.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΙ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

-Γραφ. Υπουργού
-Γραφ. Υφυπουργού
-Γραφ. Γεν. Γραμματέα Εμπορίου
-Γραφ. Γεν. Γραμματέα Καταναλωτή
-Γραφ. Γεν. Δ/ντή Εσωτερικού Εμπορίου
-Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (με FAX)
Δ/νσεις και Τμήματα Εμπορίου
-Αποδέκτες 14 Α.Δ./89
-ΣΕΣΜΕ FAX 210 6756389
-ΣΕΛΠΕ FAX 210 6727386
-Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών FAX 210 3222388
-Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς FAX 210 4138486
-Εμπορικός Σύλλογος Θεσ/νίκης FAX 2310 538263
-Δ/νση Διοικητικού (Για δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ)
-Δ/νσή μας (10)
-ΕΣΕΕ FAX 2103259209
-ΓΕΣΕΒΕ FAX 2103820735