Ανακοίνωση προς Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών

Εμφανίσεις: 7352

Προς: Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών (ΠΟΛ)

Ν. Ψυχικό, 26 Ιανουαρίου 2007

Κύριοι,

Σε απάντηση της από 18/01/2007 πρόσκλησής σας για την έναρξη συλλογικών διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη ομοιοεπαγγελματικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα αφορά τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών για το έτος 2007 και σε ότι αφορά το Σύνδεσμό μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:1. Σύνδεσμός Εταιρειών Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, εκπροσωπώντας τις σύγχρονες εμπορικές επιχειρήσεις της χώρας μας, με την ιδιότητά τους ως εργοδοτικής οργάνωσης συνυπογράφει μαζί με τις υπόλοιπες κορυφαίες εργοδοτικές οργανώσεις του κλάδου του Εμπορίου στη χώρα μας (ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΣΜΕ) την Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Εμπορικών Επιχειρήσεων.

2. Η παραπάνω συλλογική σύμβαση, αφορά τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας όλων των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας και στους οποίους περιλαμβάνονται ως διακριτή ειδικότητα οι λογιστές και βοηθοί λογιστές.

3. Ο ΣΕΛΠΕ ως συμβαλλόμενο μέρος της συλλογικής ρύθμισης των εμπορικών επιχειρήσεων όπως και όλες οι επιχειρήσεις μέλη του, δεσμεύονται και τηρούν απόλυτα τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, όπως ορίζει ο Ν.1876/90 (άρθρο 8) και η εργατική νομοθεσία γενικότερα.

4. Για τα έτη 2006 – 2007 είναι σε ισχύ και δεσμεύει όλες τις επιχειρήσεις – μέλη μας, η από 7/9/2006 (Π.Κ. 117/25-9-2006) Εθνική Κλαδική Συλλογική Εργασίας Εμπορικών Επιχειρήσεων, η οποία έχει καταστεί και υποχρεωτική με την υπ. Αριθμ. 13257/13-11-2006 (ΦΕΚ 1785/Β/1712-2006) Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις – μέλη του ΣΕΛΠΕ κατά συνέπεια εφαρμόζουν πλήρως την παραπάνω συλλογική ρύθμιση.

4. Επίσης, σας επισημαίνουμε ότι το άρθρο 10 του Ν. 1876/90 ορίζει ότι «Κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπερισχύει σε περίπτωση συρροής με ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας».

Από όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι η Πρόσκληση σας για συλλογική διαπραγμάτευση δεν μπορεί να αφορά τον ΣΕΛΠΕ, ούτε μπορεί να έχει ως αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών στις επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου μας, εφόσον αυτοί ρητά ρυθμίζονται από την ισχύουσα και ταυτόχρονα υπερισχύουσα νομικά Εθνική Κλαδική ΣΣΕ Εμπορικών Επιχειρήσεων.

Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε ότι δεν αποτελεί υποχρέωση του ΣΕΛΠΕ η συμμετοχή του στις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση της ομοιοεπαγγελματικής ρύθμισης που προτείνετε, και ως εκ τούτου δεν προτιθέμεθα να συμμετάσχουμε σε αυτές.

Παρακαλούμε δε, σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων με τις οργανώσεις που προσκαλείτε και ενδεχόμενης προσφυγής σας στις διαδικασίες Μεσολάβησης και Διαιτησίας του Ν.1876/90, να μην συμπεριλάβετε σε αυτές τον ΣΕΛΠΕ.

Τέλος, οφείλουμε να σας επισημάνουμε ότι όλα τα παραπάνω δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση άρνηση διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του Ν. 1876/90, αλλά απλή διαπίστωση των νομικών και συμβατικών δεσμεύσεων του Συνδέσμου μας τις οποίες και τηρεί απαρέγκλιτα.

Σας ευχαριστούμε,

Με εκτίμηση
για τον ΣΕΛΠΕ
Θεόδωρος Κ. Βάρδας
Πρόεδρος ΔΣ