Τρόπος αναγραφής λιανικών τιμών στις πινακίδες

Εμφανίσεις: 4238

2. Ειδικότερα λοιπόν, ανατρέχοντας στο Κεφάλαιο 1 (παράγρ. Β) του άρθρου 69, παρατηρούνται τα παρακάτω, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα απεικονίζονται στις πινακίδες των λιανοπωλητών οι τιμές των προϊόντων τους :

Α) Τρόπος απεικόνισης 1ου παραδείγματος


0,01€, 0,09€, 0,10€, 0,15€, 0,25€, 0,42€, 0,99€ κ.λ.π.


Ο τρόπος αυτός εφαρμόζεται όταν η τιμή διαμορφώνεται κάτω από ένα (1) ευρώ και προηγείται, κατά σειρά, το μηδέν (0) και ακολουθούν το γραμματικό κόμμα (,) και τα δύο δεκαδικά ψηφία, ενώ το διεθνές σήμα του ευρώ αναγράφεται στην αρχή ή στο τέλος της σειράς.


Β) Τρόπος απεικόνισης 2ου παραδείγματος


1€, 2€, 10€, 12€, 25€, 28€ κ.λ.π.


Ο τρόπος αυτός εφαρμόζεται όταν η τιμή διαμορφώνεται σε ακέραιο αριθμό ευρώ, όπου αναγράφεται ο ακέραιος αυτός αριθμός, ενώ το διεθνές σήμα του ευρώ αναγράφεται πριν από τον ακέραιο αριθμό ή μετά από αυτόν.Γ) Τρόπος απεικόνισης 3ου παραδείγματος


1,12€, 1,25€, 4,82€, 5,41€, 6,88€, 7,09€ κ.λ.π.


Ο τρόπος αυτός εφαρμόζεται όταν η τιμή διαμορφώνεται πάνω από ένα (1) ευρώ και προηγείται, κατά σειρά, ο ακέραιος αριθμός και ακολουθούν το γραμματικό κόμμα (,) και τα δύο δεκαδικά ψηφία, ενώ το διεθνές σήμα του ευρώ αναγράφεται στην αρχή ή στο τέλος της σειράς.


3. Οι παραπάνω τρόποι απεικόνισης των τιμών εφαρμόζονται υποχρεωτικά ακόμα και όταν επί των συσκευασμένων προϊόντων επικολλάται ετικέτα με την τιμή λιανικής πώλησης ή ο ίδιος ο λιανοπωλητής αναγράφει την τιμή αυτή στην συσκευασία.

4. Συνημμένα σάς επισυνάπτουμε την Αγορανομική Διάταξη 1/06.


Ο Δ/ντής

Β. Γιαμούζης


Συνημμ. :1
 
Εσωτ. Διανομή 
-Γραφ. κ.κ. Υφυπουργού,
Γεν. Γραμματέα, Γεν. Δ/ντή Εσωτ. Εμπορίου
-Σε μας (2)