Νόμος 4013 - Αντικατάσταση Πτωχευτικού Κώδικα

Εμφανίσεις: 9033

Για να διαβάσετε το Νόμο 4013/15-09-2011 με Θέμα: "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.", κάνετε κλικ εδώ >>